Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 64


Liite 4 Liitteet Etätyö § 75 26102021

 

Kuntayhtymän etätyötä koskevat periaatteet

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 64  

217/01.00.00/2023  

 

 

 

 

Yh 26.10.2021 § 75

 

Yhtymähallitus on 20.5.2003 § 78 päättänyt, että johtotiimin jäsenet voivat halutessaan tietyin, yhtymähallituksen päättämin ehdoin tehdä etätyötä. Päätös on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän laajennettua yhtymähallitus on 27.10.2011 § 116 päättänyt, että etätyöhön ovat tietyin, yhtymähallituksen päättämin ehdoin oikeutettuja kuntayhtymän johtoryhmä sekä apulaisrehtorit ja päällikkötason työntekijät oman esimiehensä esitysten perusteella. Päätös on esityslistan liitteenä.

 

Koronapandemian johdosta kuntayhtymässä toteutettiin valtioneuvoston ja aluehallintoviranomaisen sekä sairaanhoitopiirin päätösten ja suositusten mukaisesti henkilökunnan etätyömahdollisuutta.

 

Kuntayhtymän johtoryhmä päätti 19.10.2020 perustaa työryhmän etätyöselvitystä varten. Työryhmän tehtäväksi asetettiin selvittää yhtymähallituksen 27.10.2011 tekemän etätyökäytännön päivittämistarvetta ja mahdollista laajentamista. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala ja sihteeriksi pedagoginen rehtori Petri Lähde. Lisäksi työryhmän jäseniksi kutsuttiin kuntayhtymän pääluottamusmiehet JUKOsta, Jytystä ja JHL:stä. Työtyhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä, jotka eivät osallistu työryhmän päätöksentekoon.

 

Työryhmä kokoontui neljä kertaa 8.4., 27.5., 18.8. ja 25.8. 2021 ja jätti 30.8.2021 ehdotuksensa kuntayhtymäjohtajalle. Työryhmän ehdotusta on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä. Työryhmän ehdotus on esityslistan liitteenä.

 

Työryhmä on todennut mm. seuraavaa:

 

Etätyöksi soveltuu periaatteessa sellainen työ, joka ei ole nimenomaisesti työpaikkaan sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on vähäinen. Etätyö sopii parhaiten itsenäisiin asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin, raporttien ja muistioiden laatimiseen, laajojen tekstien kirjoittamiseen, tekstinkäsittelytehtäviin ja muuhun keskittymistä vaativien itsenäisesti hoidettavien töiden suorittamiseen.

 

Työtehtäviä voidaan suorittaa etätyönä, kun

- niihin ei liity henkilökohtaiseen kontaktiin liittyvää asiakaspalvelutyötä

- niillä on selkeät, mitattavat tavoitteet ja aikataulut

- ne ovat ensisijaisesti yhden henkilön itsenäisesti suorittamia

- työ ei vaadi erikoistyövälineitä, joita on vaikea sijoittaa muualle kuin työpaikalle

- työntekijän jatkuva läsnäolotyöpaikalla ei ole välttämätön esim. työn ohjaukseen tai työjärjestelyihin liittyvistä syistä

- työhön liittyvät yhteydenpito voidaan hoitaa tietoliikennevälineillä, kuten puhelimella ja sähköpostilla - niiden hoitaminen ei aiheuta tarpeettomia tietoturvariskejä.

Etätyön tulee perustua vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen sekä esimiehen, etätyötä tekevän henkilön ja muun lähiorganisaation kesken.

 

Etätyön tekeminen on aina harkinnanvaraista ja työntekijällä ei ole siihen subjektiivista oikeutta. Etätyön valvonnassa painopiste on työn tuloksissa.

 

Käytännössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä etätyön piirissä ovat talouden- ja hallinnon henkilökunta, rehtorit, Primus-ryhmä, oppisopimustoimisto, työelämäpalvelut, markkinointi ja viestintä, tietohallintapäällikkö, kiinteistöpäällikkö, laatupäällikkö, talous- ja hallintojohtaja ja kuntayhtymäjohtaja. Lisäksi ns. hanketyöntekijöille voidaan myöntää etätyöoikeus tehtävästä riippuen.

 

Työryhmä laati myös etätyötä koskevan sopimuksen. Sopimus on esityslistan liitteenä.

 

Työryhmän ehdotukset on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä. Kuntayhtymäjohtajan työajan käytöstä ja työn tekemisen paikasta on päätetty yhtymävaltuuston 8.12.2016 § 17 hyväksymässä johtajasopimuksessa.

 

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä työryhmän tekemät ehdotukset etätyötä koskevista periaatteista sekä etätyösopimuksen kokeiluna ajalla 1.11.2021 - 31.5.2023. Kokeilun päätyttyä ja siitä saatujen tulosten perusteella yhtymähallitus käsittelee asian uudelleen.

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Liitteet Liite 8 Yhtymähallituksen päätös, etätyösopimus

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yhtymähallitus 30.05.2023

 

Etätyökokeilusta tehtiin palautekysely etätöitä tehneille. Kysely lähetettiin 23:lle ja vastaukset saatiin 20:ltä työntekijältä. Kyselyssä oli kolme kysymystä;

 

  1. Arvioi kouluarvosanoilla kokemuksesi etätyöstä.
  2. Onko sopimuksessa oikeutettu etätyömäärä sopiva viikkotasolla?
  3. Muu kirjallinen palaute etätyöstä

 

Kouluarvosana etätyökokemuksesta oli 9,55 eli erittäin hyvä. Selvä enemmistö piti oikeutettua etätyömäärää riittävänä, tosin kommentteja tuli myös päivien lisäämisen puolesta. Muu kirjallinen palaute etätyöstä oli positiivista.

 

Työnantajan puolelta etätyökokeilusta on vain positiivista kokemusta. Etätyökokeilun piirissä olevien työntekijöiden esihenkilöt -  pedagoginen rehtori ja talous- ja hallintojohtaja puoltavat etätyökokeilun muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi käytännöksi. Työntekijöiden keskuudessa etätyöllä on positiivinen vaikutus työhyvinvointiin.

 

Pedagogisen puolen työntekijät eivät toistaiseksi ole olleet etätyökokeilun piirissä. Pedagoginen rehtori ja talous- ja hallintojohtaja esittävät, että pedagogiselle työntekijäryhmälle tehdään vastaava etätyökokeilujakso. Etätyön määrä olisi kuitenkin pienempi, yksi päivä viikossa ja maksimissaan neljä päivää kuukaudessa. Etätyösäännöt muutoin olisivat samat kuin aikaisemmassa etätyökokeilussakin. Tähän etätyökokeiluun kuuluisivat opinto-ohjaajat, opintosihteerit, opiskelupalvelupäällikkö, kehityspäällikkö ja koulutuspäälliköt. Etätyökokeilu olisi voimassa 1.6.2023 - 31.12.2024.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää, että etätyökäytäntö on voimassa toistaiseksi kokeilujakson jälkeen kokeiluun osallistuneilla työntekijäryhmillä 1.6.2023 alkaen. Työnantaja voi tarvittaessa muuttaa etätyösääntöjä tai poistaa tarvittaessa etätyömahdollisuuden. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että perustetaan uusi etätyökokeilujakso ajalle 1.6.2023 - 31.12.2024 pedagogiselle työntekijäryhmälle, johon kuuluvat esittelytekstissä mainitut palvelussuhteet.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.