Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 71


 

Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän SORA-toimielimen jäsenten kokoonpano 2021-2023

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 71  

312/00.00.01/2023  

 

 

 

 

42/12.01/2013

Yh 24.11.2020 § 106

Työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuuden parantamiseksi säädetty SORA-lainsäädäntö koskee opiskeluun hakeutumista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. Lainsäädäntö koskee sekä ammatillista että korkea-asteen koulutusta ja se antaa koulutuksen järjestäjälle ja korkeakoululle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Sora-lainsäädäntöön sisältyy säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista koulutusta.

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531 § 93 säätää menettelystä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa. Pykälän 1. mom. todetaan, että opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.

 

Lain mukaan toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

 

Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

 

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

 

Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Kuntayhtymäjohtaja on 25.5.2012 hyväksynyt SORA-toimielimen toimintasäännön. Toimintasääntöä päivitetään tarvittaessa. Toimielimen kokousmenettelyssä noudatetaan LSKKY:n yhtymävaltuuston 8.12.2016 hyväksymää ja 1.1.2017 voimaan tullutta hallintosääntöä.

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:n 2 mom. mukaan opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Lain 86 §:n 2 mom. mukaan opiskelija voidaan tietyin pykälässä säädetyin edellytyksin erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

 

Lain 113 §:n mukaan SORA-toimielimen tekemistä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva riippumaton opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, jonka päätöksistä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Jos opiskelija on hakenut suorittamaan ammatillista tutkintoa yhteishaussa, hän saa kirjallisen ilmoituksen valinnasta. Jos opiskelijaa ei valita koulutukseen, hänellä on 30 päivän aikana oikeus pyytää kirjallinen päätös opiskelijavalinnan tuloksesta. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä antaa kirjallisen päätöksen opiskeluvalinnan yhteydessä. Opiskelijavalintaan liittyvä oikaisuvaatimus tulee tehdä aluehallintovirastolle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

 

Lain 93 §:n 1 mom. todetaan, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

SORA-lainsäädäntö ei koske lukiokoulutusta. Lukiolain 2018/714 41-52 §:ssä säädetään muun muassa kurinpidosta, menettelystä kurinpitoasiassa ja kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta ja muutoksenhausta. Lain 42 §:n 4 mom. säädetään oppilaitoksesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä sekä kirjallisen varoituksen antamisesta. Lain mukaan edellä mainituista asioista päättää koulutuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin tai koulutuksen järjestäjän niin päättäessä rehtori. Rehtorille voidaan antaa toimivalta päättää korkeintaan kolme kuukautta kestävästä oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta.

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:ssä todetaan, että pedagoginen rehtori päättää kirjallisen varoituksen antamisesta. Pedagoginen rehtori on sekä ammattiopiston että lukion laissa todettu toiminnasta vastaava rehtori.

Kuntayhtymän yhtenäisen toiminnan kannalta on perusteltua, että opiskelijoiden kurinpitoasioista päättävä monijäseninen toimielin, SORA-toimielin, päättää sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen kurinpidollisista asioista siltä osin, kun niitä ei ole määrätty viranhaltijan tehtäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että toimielimen kokoonpanossa on syytä ottaa huomioon myös lukion edustus.

 

Yhtymähallitus on 23.1.2018 § 4 päättänyt SORA-toimielimen kokoonpanosta toimikaudelle 1.1.2018 - 31.12.2020. Toimielimen työelämän edustajana ja puheenjohtajana on toiminut päiväkodinjohtaja Ari Haranto Loimaan kaupungista ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä osastonhoitaja Kirsi Theodorakis Loimaan kaupungista. Koulutuksen järjestäjää on edustanut kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja henkilökohtaisena varajäsenenä talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Opettajia on edustanut päätoiminen tuntiopettaja, koulutuspäällikkö Suvi Laurikkala Uudestakaupungista ja henkilökohtaisena varajäsenenä lehtori Siru Visti Loimaalta. Opiskelijahuoltoa on edustanut opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio Liedosta ja henkilökohtaisena varajäsenenä opinto-ohjaaja Pasi Junttanen Uudestakaupungista. Opiskelijoita on edustanut Meri Lindgren ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Veera Mustajoki, molemmat Uudestakaupungista. Toimielimen opiskelijajäsenet ovat vaihtuneet, kun he ovat valmistuneet oppilaitoksesta. Toimielimen sihteerinä on toiminut Kaisa Kastio-Moisio.

 

Koska opiskelijajäsen usein vaihtuu kesken toimikauden, olisi asian joustavuuden kannalta perusteltua, että mahdollisista opiskelijajäsenten muutoksista kesken toimikauden päättäisi kuntayhtymäjohtaja.

 

Toimielin on kokoontunut tarpeen vaatiessa 1-2 kertaa vuodessa.

Ari Harannon ollessa estynyt, Loimaan kaupunki on esittänyt toimielimen jäseneksi uudelle toimikaudelle varaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti.

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjä voi päättää, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori. Vastaava menettely on todettu myös lukiolaissa. Käytännössä toimielimen tekemät määräaikaiset erottamispäätökset ovat olleet kestoltansa joko puoli vuotta tai yksi vuosi. Joissakin tapauksissa myös lyhyemmillä, enintään kolme kuukautta kestävillä määräaikaisilla erottamispäätöksillä on positiivista vaikutusta opiskelijan käyttäytymiseen, ja näin vältetään asian vieminen kurinpitotoimielimen käsiteltäväksi. Tämä puoltaisi lain mahdollistavan päätösvallan myöntämistä edelleen pedagogiselle rehtorille. Yhtymähallitus myönsi vastaavan päätösvallan pedagogiselle rehtorille ammatillisen koulutuksen osalta myös vuonna 2018 tehdyssä päätöksessä.

 

Lain mukaan opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Käytännössä tämä tulee esille silloin, kun opiskelija vakavasti laiminlyö velvollisuuksiansa tai väärin käyttää oikeuksiansa koulutussopimustyöpaikalla tai oppisopimuskoulutuksessa, joissa molemmissa oppiminen toteutetaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Jotta näissä tapauksissa pystytään riittävän nopeasti reagoimaan asiaan ja saattaa asia toimielimen käsiteltäväksi, tulisi koulutuksen järjestäjällä olla hallinnollisesti riittävän joustava tapa toimia lain edellyttämällä tavalla. Toimivallan määrääminen työpaikan edustajan nimeämisasiassa kuntayhtymäjohtajalle yksinkertaistaa ja nopeuttaa hallinnollista päätöksentekoa. Vastaavan päätöksen yhtymähallitus teki myös vuonna 2018.

 

Asian valmisteluun ovat osallistuneet kuntayhtymän johtoryhmä, apulaisrehtorit, lukion rehtori sekä SORA-toimielimen nykyiset jäsenet. Kaikilta ehdotuksessa esitetyiltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut SORA-lainsäädäntöä ja sen toteuttamista arvioivan hankkeen, jonka toimikausi päättyy 31.12.2020. Hankkeessa selvitetään, miten opintoihin soveltumattomuutta koskevia säännöksiä sovelletaan käytännössä sekä millaisia toimintakäytäntöjä jatyönjakoja eri toimijoilla on. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä toteutetaan muut tarpeelliset toimenpiteet.

 

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus:

1. Yhtymähallitus päättää nimetä seuraavat henkilöt ajalle 1.1.2021 -31.12.2023 SORA-toimielimeen, jonka tehtävänä on ammattiopistossa ja lukiossa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättäminen.

 

Heidi Kauti, varsinainen jäsen, työelämän edustaja, Loimaan kaupunki
Kirsi Theodorakis, henkilökohtainen varajäsen, Loimaan kaupunki

 

Antti Virtanen, varsinainen jäsen, koulutuksen järjestäjä
Jukka Haapala, henkilökohtainen varajäsen, koulutuksen järjestäjä

 

Suvi Laurikkala, varsinainen jäsen, opettajien edustaja, Novida Uusikaupunki
 

Siru Visti, henkilökohtainen varajäsen, Novida Loimaa

 

Kirsi Toivola, varsinainen jäsen, opettajien edustaja, Novida Lukio Loimaa
Vesa Parttimaa, henkilökohtainen varajäsen, opiskelijahuollon edustaja, Novida lukio Loimaa

 

Kaisa Kastio-Moisio, varsinainen jäsen, opiskelijahuollon edustaja, Novida Lieto
Pasi Junttanen, henkilökohtainen varajäsen, Novida Uusikaupunki

 

Tanja Jokela, varsinainen jäsen, opiskelijaedustaja, Novida Uusikaupunki
Rosella Ylistalo, henkilökohtainen varajäsen, Novida Uusikaupunki

 

Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään Heidi Kauti ja varapuheenjohtajaksi Antti Virtanen. Toimikunnan sihteeriksi nimetään Kaisa Kastio-Moisio.

 

2. Yhtymähallitus päättää, että opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa kuntayhtymäjohtaja koulutuksen järjestäjän edustajana nimeää SORA-toimielimeen tapauskohtaisesti tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

 

3. Yhtymähallitus päättää, että mikäli opiskelijajäsenissä tulee muutoksia toimikauden aikana, muutoksista päättää kuntayhtymäjohtaja.

 

4. Yhtymähallitus päättää, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiokoulutuksessa ja asuntolasta erottamisesta päättää pedagoginen rehtori.

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen on 26.8.2022 tekemällään päätöksellä 31/2022 valinnut opiskelijajäsenet ajalle 29.8.2022 - 31.12.2023.

 

Selostus

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymänyhtymähallitus on 24.11.2020 § 106 päättänyt kuntayhtymän SORA-lainsäädännön mukaisen toimielimen kokoonpanosta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että mikäli opiskelijajäsenissä tulee muutoksia toimikauden aikana, muutoksista päättää kuntayhtymäjohtaja. Koska yhtymähallituksen SORA-toimielimeen valitsema opiskelijajäsen ja hänen henkilökohtainen varajäseneensä ovat valmistuneet Novidasta, eivätkä siten ole enää Novidan opiskelijoita, päättää kuntayhtymäjohtaja valita SORA-toimielimeen uudet opiskelijajäsenet Uudenkaupungin toimipaikasta. Kuntayhtymäjohtaja on saanut koulutuspäällikkö Suvi Laurikkalan esityksen toimielimeen valittavista opiskelijoista.

 

Päätös ja sen perustelut

 

Kuntayhtymäjohtaja päättää valita soveltuvuuden arvioinnin eli ns. SORA-toimielimen opiskelijajäseniksi ajalle 29.8.2022 - 31.12.2023 seuraavat opiskelijat. Varsinaiseksi jäseneksi Riina Pensikkala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiia Viitanen. Päätös perustuu yhtymähallituksen päätökseen 24.11.2020 § 106.

 

Yhtymähallitus 29.8.2023

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 165/2022 93 §

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön tässä laissa järjestämässä koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää kuitenkin kyseisen koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin rehtorin esityksestä. Kunnan monijäsenisen toimielimen on annettava kyseinen päätös tiedoksi koulutuksen järjestäjälle. Muiden kuin oppivelvollisuuslaissa tarkoitettujen oppivelvollisten osalta korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

 

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on tapahtunut 1.8.2023 organisaatiomuutos, jonka yhteydessä kuntayhtymäjohtajan virka ja pedagogisen rehtorin virat on lakkautettu. Tilalle on perustettu johtavan rehtorin virka.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää, että
1. Koulutuksenjärjestäjän edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan johtava rehtori Petri Lähde.
2. Sora- toimielimen varapuheenjohtajaksi nimetään johtava rehtori Petri Lähde.
3. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.
4. Muiden kuin oppivelvollisuuslaissa tarkoitettujen oppivelvollisten osalta korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.
5. Yhtymähallitus päättää, että mikäli opiskelijajäsenissä tulee muutoksia toimikauden aikana, muutoksista päättää johtava rehtori.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.