Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 70


 

Opiskeluhuoltotoimielimen nimeäminen 2021-2025

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 70  

311/00.00.01/2023  

 

 

 

 

4/12.01/2021

Yh 23.11.2021 § 87

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013, muutettu 886/2017 ja 1225/2020). Laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) tarkoitetussa koulutuksessa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetussa perustutkintokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.

 

Laki vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Opiskeluhuoltoa ohjaavassa lainsäädännössä korostuvat opiskeluhuollon toimintaperiaatteina ennalta ehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla oppilas- ja opiskeluhuollosta annetun lain muutos. Muutoksessa ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännös kuraattori- ja psykologipalveluiden sitovista henkilöstömitoituksista ja samalla kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Toisen asteen koulutuksessa tulisi esityksen mukaan olla yksi kuraattori 670:tä opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti. Hallituksen esitys HE 165/2021 on annettu eduskunnalle 7.10.2021 ja on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä.

 

Voimassa olevan opiskeluhuoltolain mukaan opiskeluhuollonohjausryhmä on koulutuksen järjestäjäkohtainen ryhmä, jonka tehtävä on sovittaa yhteen kaikkia kunnan (koskee myös koulutuskuntayhtymää) lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyviä suunnitelmia ja strategioita. Ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä arvioi ja määrittelee myös opiskeluhuoltopalveluiden tarvetta suhteessa opiskelijamäärään.

 

Yhtymähallitus on 26.9.2017 § 95 nimennyt opiskeluhuollon ohjausryhmän jäsenet kaudelle 1.8.2017-31.7.2021. Ohjausryhmässä on opetuksen edustaja, kuntayhtymän johdon edustaja, kolme yhtymähallituksen jäsentä kuntayhtymän eri jäsenkunnista sekä opiskelijakuntien nimeämä yksi yhteinen täysi-ikäinen jäsen.

 

Opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista oppilaitoksessa vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja, yleisimmin rehtori. Opiskeluhuoltoryhmän jäseninä voi olla johdon edustajia, opettajia, erityisopetuksesta vastaavia opettajia, opinto-ohjaajia, terveydenhuollon psykologi- ja/tai kuraattoripalveluiden edustajia sekä opiskelijoiden ja vanhempien edustajia.

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa Novidan opiskeluhuollon suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Ryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumisesta sekä terveellisestä ja turvallisesta opiskeluympäristöstä.

 

Ryhmän toimintaperiaatteet ja tehtävät ovat

- yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon toteutuksen ja palveluiden (mukaan lukien erityisopetus ja muut oppimisen tukitoimet) riittävyyden arviointi ja kehittäminen,

- vastaa osaltaan opiskeluhuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjausryhmän linjausten mukaisesti,

- laatii ja päivittää Novidan opiskeluhuoltosuunnitelman ja erityisopetuksen suunnitelman kansallisen ohjauksen ja kuntayhtymän opiskeluhuollon ohjausryhmän linjausten mukaisesti,

- teemoittaa opiskeluhuollon toiminnan ja tavoitteet lukuvuosittain toimipistekohtaisille hyvinvointityöryhmille ja

- ohjata, koordinoida, arvioida ja kehittää hyvinvointiryhmien työtä.

 

Opiskeluhuoltotoimielimen puheenjohtajana on toiminut pedagoginen rehtori ja jäseninä yksi apulaisrehtori, yksi kuraattori, kaksi opinto-ohjaajaa, erityisopetuksen vastuuopettaja, yksi lukion opettaja, yksi terveydenhoitaja, yksi täysi-ikäinen opiskelija ja yksi opiskelijoiden huoltajien edustaja.

Opiskeluhuoltoryhmän suunnitelmien toteutumisen järjestämiseksi Novidan jokaiseen toimipaikkaan Lieto, Loimaa ja Uusikaupunki on perustettu hyvinvointityöryhmä.

 

Hyvinvointityöryhmän jäseninä voi olla oppilaitoksen edustajia kuten opettaja, erityisopetuksesta vastaava opettaja, opinto-ohjaaja, toimipaikan sijaintikunnan terveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalveluiden edustajia sekä toimipaikan opiskelijoiden ja vanhempien edustajia. Hyvinvointiryhmän asettaa yhtymähallituksen tekemän delegointipäätöksen mukaan pedagogisen rehtorin esityksestä kuntayhtymäjohtaja. Pedagogisen rehtorin tulee asian valmistelun yhteydessä kuulla toimipaikkojen apulaisrehtoreita ja lukion rehtoria. Loimaan työryhmän kokoonpanossa otettiin huomioon 1.1.2017 alkaen myös lukion edustus. Työryhmän käytännön työn toteutumisesta vastaavat toimipaikkojen apulaisrehtorit.

 

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on

- vastata oman toimipaikkansa opiskeluhuollon toteuttamisesta yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaperiaatteiden mukaisesti,

- vastata yhteisöllisten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta opiskelijoita osallistaen,

- toteuttaa opiskeluhuoltoa opiskeluhuoltoryhmän linjausten mukaisesti yhteistyössä muiden paikallisten nuorten hyvinvointipalveluista vastaavien tahojen kanssa sekä opiskelijoita kuullen,

- arvioida paikallisesti yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon (mukaan lukien erityisopetus ja muut oppimisen tukitoimet) toteutumista ja palveluiden riittävyyttä ja

- tehdä tarvittaessa muutosehdotukset opiskeluhuoltoryhmälle sekä opiskeluhuollon paikallisille toimijoille.

 

Koska opiskeluhuollon ohjausryhmän ja opiskeluhuoltoryhmän jäsenissä tapahtuu kesken toimikauden muutoksia johtuen mm. henkilövaihdoksista, valitun henkilön siirtymisistä toisen työnantajan palvelukseen, opiskelijajäsenen valmistuminen, huoltajien edustajan nuoren opintojen päättymisestä, on perusteltua, että mahdollisista muutoksista kokoonpanossa päätöksen tekee viranhaltija. Yhtymähallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on säädetty hallintosäännön 19 §:ssä.

Yhtymähallitus voi hallintosäännön mukaan delegoida 19 §:ssä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa osittain tai kokonaan muulle toimielimelle tai viranhaltijoille. Opiskelijahuoltotoimielimien kohdalla muutoksista voisi päättää kuntayhtymäjohtaja.

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää valita opiskeluhuollonohjausryhmän jäseniksi kaudelle 1.12.2021-31.7.2025 seuraavat henkilöt:

- opetuksen edustajaksi ja ryhmän kokoonkutsujaksi Petri Lähteen
- opetuksen edustajaksi Juha Jokisen
- kolme tässä kokouksessa nimettävää yhtymähallituksen jäsentä kuntayhtymän eri jäsenkunnista.

Lisäksi Novidan opiskelijakunnat nimeävät ryhmään yhden yhteisen täysi-ikäisen jäsenen.

 

Novidan yhteisen opiskelijahuoltoryhmän jäseneksi kaudelle 1.12.2021-31.7.2025 yhtymähallitus päättää valita seuraavat henkilöt:

Petri Lähde, pedagoginen rehtori, puheenjohtaja
Juha Jokinen, apulaisrehtori, varapuheenjohtaja
Kristiina Kaupinsalo, kuraattori, varajäsen Hannu Ketonen
Kaisa Kastio-Moisio, opinto-ohjaaja, varajäsen Kaija Mustikkamaa
Mia Raitanen, erityisopettaja, varajäsen Katja Hakala
Kirsi Toivola, erityisopettaja, varajäsen Päivi Ylituovila
Jarna Varho, psykologi, varajäsen Pirkko-Liisa Marttila
Eevamaija Verho, terveydenhoitaja, varajäsen Katariina Vuorela
Niina Närhi, opiskelija, varajäsen Jessi Isomaa
Tiia Iivonen, huoltaja

 

Yhtymähallitus päättää, että mahdollisista muutoksista ohjausryhmän ja opiskelijahuoltoryhmän jäseniin kesken toimikauden päättää kuntayhtymäjohtaja.

 

Päätös:

Yhtymähallitus päätti valita opiskeluhuollon ohjausryhmän jäseniksi kaudelle 1.12.2021-31.7.2025 seuraavat henkilöt:

- opetuksen edustajaksi ja ryhmän kokoonkutsujaksi Petri Lähteen
- opetuksen edustajaksi Juha Jokisen
- yhtymähallituksen edustajiksi seuraavat jäsenet:
Heikki Vainio
Lea Myllymäki
Simo Ruoho
Lisäksi Novidan opiskelijakunnat nimeävät ryhmään yhden yhteisen täysi-ikäisen jäsenen.

 

Novidan yhteisen opiskelijahuoltoryhmän jäseneksi kaudelle 1.12.2021-31.7.2025 yhtymähallitus päätti valita seuraavat henkilöt:

Petri Lähde, pedagoginen rehtori, puheenjohtaja
Juha Jokinen, apulaisrehtori, varapuheenjohtaja
Kristiina Kaupinsalo, kuraattori, varajäsen Hannu Ketonen
Kaisa Kastio-Moisio, opinto-ohjaaja, varajäsen Kaija Mustikkamaa
Mia Raitanen, erityisopettaja, varajäsen Katja Hakala
Kirsi Toivola, erityisopettaja, varajäsen Päivi Ylituovila
Jarna Varho, psykologi, varajäsen Pirkko-Liisa Marttila
Eevamaija Verho, terveydenhoitaja, varajäsen Katariina Vuorela
Niina Närhi, opiskelija, varajäsen Jessi Isomaa
Tiia Iivonen, huoltaja

 

Yhtymähallitus päätti, että mahdollisista muutoksista ohjausryhmän ja opiskelijahuoltoryhmän jäseniin kesken toimikauden päättää kuntayhtymäjohtaja.

 

Yhytymähallitus 29.8.2023

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on tapahtunut 1.8.2023 organisaatiomuutos, jonka yhteydessä kuntayhtymäjohtajan virka ja pedagogisen rehtorin virat on lakkautettu. Tilalle on perustettu johtavan rehtorin virka.

 

Johtavan rehtorin ehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että mahdollisista muutoksista ohjausryhmän ja opiskelijahuoltoryhmän jäseniin kesken toimikauden päättää johtava rehtori.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää, että mahdollisista muutoksista ohjausryhmän ja opiskelijahuoltoryhmän jäseniin kesken toimikauden päättää johtava rehtori.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.