Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 105


 

Kuntayhtymän uusien virkojen perustaminen ja vanhojen virkojen lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen

 

Yhtymähallitus 29.11.2022 § 105  

108/01.01.00/2022  

 

 

 

 

Jos yhtymävaltuusto päättää hyväksyä kuntayhtymän organisaatiouudistuksen joulukuun 2022 kokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti, tulee kuntayhtymään perustaa ja lakkauttaa seuraavat virat.

 

Perustaa:

-          1 johtavan rehtorin virka

-          2 rehtorin virkaa (ammatillinen koulutus)

-          1 kehityspäällikön virka

-          1 opiskelupalvelupäällikön virka

-          6 koulutuspäällikön virkaa

 

Lakkauttaa:

-          1 kuntayhtymäjohtajan virka

-          1 pedagogisen rehtorin virka

-          2 apulaisrehtorin virkaa (ammatillinen koulutus)

-          6 lehtorin virkaa (ammatillinen koulutus)

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.6.2016) 12 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on perustaa kuntayhtymän virat, ellei hallintosäännössä muuta määrätä.

 

Perussopimuksen 16 §:n 1. kohdan mukaan valtuusto päättää viranhaltijan ottamisesta, irtisanomisesta ja eron myöntämisestä kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan virkojen osalta, jollei laissa tai sen nojalla annetussa asetuksesta muuta johdu. Yhtymävaltuusto on 14.6.2022 § 11 myöntänyt kuntayhtymäjohtajalle eron virasta 1.6.2023 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:n mukaan yhtymähallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kuntayhtymän virkojen perustamisesta.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymäjohtajan viran perustaamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Yhtymähallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kuntayhtymän viroista pidetään luetteloa.

 

Hallintosäännön 24 §:ssä todetaan, että mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa sekä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on yhtymnähallituksella.

 

Hallintosäännön 35 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää yhtymähallitus.

 

Hallintosäännön 29 §:ssä todetaan palvelussuhteeseen ottamisesta seuraavasti. Yhtymähallitus ottaa pedagogisen rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan. Kuntayhtymäjohtaja ottaa virkasuhteeseen lukion rehtorin, kuntayhtymän apulaisrehtorin ja muut kuin talous- ja hallintojohtajan alaiset työsopimussuhteiset työntekijät. Yhtymähallitus päättää palkasta mikäli kysymyksessä on uusi tehtävä tai palkan määrä ylittää palvelussuhteesta aiemmin maksetun palkan. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määrästä ja työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.

 

Kunnan viranhaltijoista, jollei muussa laissa toisin säädetä tai kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) nojalla toisin sovita, säädetään lailla kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (L304/2003).

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:ssä säädetään julkisesta hakumenettelystä seuraavasti:          

 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä tai hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
 

Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.

 

Virsuhteeseen ottamisesta säädetään lain 5 §:ssä seuraavasti: Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.

 

Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin kunnan virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

Lain 24 §:n 1 ja 3 mom. säädetään viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen seuraavasti: Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Uusien virkojen perustaminen ja vanhojen virkojen lakkauttaminen on käsitelty 16.11.2022 kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (2007/449). Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjanote on esityslistan liitteenä.

 

Kuntayhtymässä on työsopimussuhteinen kiinteistöpäällikön toimi. Koska kiinteistöpäälliköllä on alaisia, joiden loma ym. hallintosäännössä määrätyistä esimiehelle kuuluvista tehtävistä hän tekee päätöksiä, samoin kuin yhtymähallituksen päättämissä rajoissa hankintapäätöksiä, tulee kiinteistöpäällikön työsopimussuhde muuttaa virkasuhteeksi.

 

Organisaatiouudistukseen sisältyvien uusien virkojen täyttämiseen liittyviä asioita varten yhtymähallituksen on hyvä perustaa työryhmä, jonka puheenjohtajana toimisi yhtymähallituksen puheenjohtaja.

 

 

 

 

Päätösehdotus 1. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle:
- kuntayhtymäjohtajan viran (KVTES) lakkauttamista 1.6.2023,
- johtavan rehtorin viran (KVTES) perustamista 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Johtavan rehtori tehtävään sisältyvät myös kuntayhtymän johtamiseen liittyvät tehtävät.

2. Yhtymähallitus päättää:
- lakkauttaa pedagogisen rehtorin (OVTES) viran 1.8.2023 alkaen,
- lakkauttaa kaksi (2) ammatillisen koulutuksen apulaisrehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen,
- lakkauttaa kuusi (6) ammatillisen koulutuksen täyttämättä olevaa lehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen.

3. Yhtymähallitus päättää:
- perustaa kaksi (2) ammatillisen koulutuksen rehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen,
- perustaa kehityspäällikön (KVTES) viran 1.8.2023 alkaen,
- perustaa opiskelupalvelupäällikön (KVTES) viran 1.8.2023 alkaen,
- perustaa kuusi (6) ammatillisen koulutuksen koulutuspäällikön (KVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen.

Edellä kohdissa 1-3 esitetyt virkojen lakkauttamiset ja perustamiset tehdään ehdollisina edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy joulukuun 2022 kokouksessa yhtymähallituksen esityksen kuntayhtymän uudeksi organisaatioksi 1.8.2023 alkaen.

4. Yhtymähallitus päättää muuttaa kiinteistöpäällikön työsopimussuhteen virkasuhteeksi 1.1.2023 alkaen (kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus).

Lisäksi yhtymähallitus päättää perustaa työryhmän valmistelemaan uusien virkojen täyttöön liittyviä asioita kuten uusien palvelussuhteiden palkkaus, työaika ja täyttöprosessi. Työryhmän puheenjohtajaksi yhtymähallitus kutsuu yhtymähallituksen puheenjohtaja Heikki Vainion ja jäseniksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikolan, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan. Työryhmän sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

 

 Kuntayhtymäjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavaan muotoon:

 

1. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle:

- kuntayhtymäjohtajan viran (KVTES) lakkauttamista 1.8.2023,

- johtavan rehtorin viran (KVTES) perustamista 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Johtavan rehtori tehtävään sisältyvät myös kuntayhtymän johtamiseen liittyvät tehtävät.

 

2. Yhtymähallitus päättää:

- lakkauttaa pedagogisen rehtorin (OVTES) viran 1.8.2023 alkaen,

- lakkauttaa kaksi (2) ammatillisen koulutuksen apulaisrehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen,

- lakkauttaa seitsemän (7) ammatillisen koulutuksen täyttämättä olevaa lehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen.

 

3. Yhtymähallitus päättää:

- perustaa kaksi (2) ammatillisen koulutuksen rehtorin (OVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen,

- perustaa kehityspäällikön (KVTES) viran 1.8.2023 alkaen,

- perustaa opiskelupalvelupäällikön (KVTES) viran 1.8.2023 alkaen,

- perustaa kuusi (6) ammatillisen koulutuksen koulutuspäällikön (KVTES) virkaa 1.8.2023 alkaen.

 

Edellä kohdissa 1-3 esitetyt virkojen lakkauttamiset ja perustamiset tehdään ehdollisina edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy joulukuun 2022 kokouksessa yhtymähallituksen esityksen kuntayhtymän uudeksi organisaatioksi 1.8.2023 alkaen.

 

4. Yhtymähallitus päättää muuttaa kiinteistöpäällikön työsopimussuhteen virkasuhteeksi 1.1.2023 alkaen (kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus).

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää perustaa työryhmän valmistelemaan uusien virkojen täyttöön liittyviä asioita kuten uusien palvelussuhteiden palkkaus, työaika ja täyttöprosessi. Työryhmän puheenjohtajaksi yhtymähallitus kutsuu yhtymähallituksen puheenjohtaja Heikki Vainion ja jäseniksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eija Maikolan, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen ja talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapalan. Työryhmän sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 Todettiin esitetlytekstissä tekninen kirjoitusvirhe kolmannessa kappaleessa. Pitäisi olla "Lakkauttaa: 7 lehtorin virkaa (ammatillinen koulutus)".