Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 100


Liite 1 Ta 2023_VALMIS VERSIO

 

Taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 ja talousarvio vuodelle 2023

 

Yhtymähallitus 25.10.2022 § 92 

 

 

 

 

 

Vuoden 2023 talousarvio valmistelu keskeytyi kun kuntayhtymän talouden ohjauksen sovelluksen tietokannnassa ilmeni yllättävä häiriö, joka ei mahdollistanut käyttösuunnitelmien syöttämistä ja tulostamista. Häiriöstä ilmoitettiin välittömästi CGI Suomi Oy:n tukeen, joka ei pystynyt toivotussa aikataulussa poistamaan häiriötä.

 

Mikäli häiriö saadaan poistetuksi ja valmistelu saadaan tehdyksi ennen yhtymähallituksen kokousta, asian tarkempi esittely suoritetaan kokouksessa.

 

Kuntayhtymän toimintatuotot muodostuvat pääasiallisesti val­tion­osuuk­sis­ta, valtionavustuksista ja hanketoimintaan saadusta rahoituksesta.

 

Valtuustotasolla talousarvion sitovuus on kuntayhtymätaso ja opetuksen tu­los­alu­eet.

 

Tulosalueet, yhtymähallinto ja opetus, tekevät talousarvion lo­pul­li­seen käsittelyyn mennessä käyttötalousmenojen tarkistuksia siten, että ta­lous­ar­vio pysyy tasapainossa. Talousarviossa on käytetty valtionosuuksien arvioinnissa kuluvan vuoden valtionosuusmäärää. Valtionosuudet talousarvioon arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön simulointimallin ja ministeriön sekä Opetushallituksen ylläpitämän opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa olevien toteutuneiden suoritteidemme mu­kaan.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ilmoituksensa mukaan va­rain­hoi­to­vuo­den 2023 rahoitusta koskevan suoritepäätöksen joulukuun alkupuoliskolla. Suo­ri­te­pää­tök­ses­sä vahvistetaan perus- ja suoritusrahoituksen myön­­mis­pe­rus­tee­na käytettävät suoritemäärät ja suoritteina käytetään ns. Kos­ki-jär­jes­tel­mään ministeriön koulutuksen järjestäjiltä keräämiä ka­len­te­ri­vuo­den 2021 opiskelijavuosi-, tutkinto- ja tutkinnonosatietoja. Vuoden 2023 perusrahoituksen osuus laskennallisesta ra­hoi­tuk­ses­ta on 70 % (opiskelijavuodet), suoritusrahoituksen osuus 20 % (tut­kin­not ja tutkinnon osat) ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 % (opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelija- ja työelämäpalaute).

 

Talousarviosuunnitelma vuosille 2024-2025 ja talousarvio vuodelle 2023 esitellään ja jaetaan kokouksessa, mikäli tietokannassa ilmennyt ongelma poistuu ja asiakirjat saadaan valmiiksi.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus aloittaa talousarvion ja taloussuunnitelman ensimmäisen käsittelyn mikäli asian käsittelyssä tarvittavat asiakirjat valmistuvat kokoukseen mennessä.

Yhtymähallituksen tulee käsitellä ja hyväksyä taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosa. Talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lopullisesti marraskuun kokouksessa. Investoinnit eivät saa ylittää poistojen määrää ja talousarvion 2023 tulee olla nollatulos tai ylijäämäinen. Ammatillisen koulutuksen rahoituslaista ja toimintatuottojen vaikeasta ennakoitavuudesta johtuen investoinnit vuosille 2024-2026 hyväksytään vain suuntaa antavina.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

Yhtymähallitus 29.11.2022 § 100  

49/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Talousarvioesitys ja -suunnitelma lähetettiin yhtymähallituksen edellisen kokouksen jälkeen kuntayhtymän kustannuspaikoille tarkistuskierrokselle. Lopullisen vuoden 2023 talousarvioesityksen ylijäämä on 385 600 euroa. Toimintakulut ovat 19 709 100 € ja toimintatuotot 21 410 700 €.

Talousarvioesitys ei sisällä lainanottoa. Esityslistan liitteenä on talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille 2024-2025, jotka esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

 

Kuntayhtymän toimintatuotot muodostuvat pääasiallisesti val­tion­osuuk­sis­ta, valtionavustuksista ja hanketoiminnasta.

 

Vuodelle 2023 esitetyt investoinnit ovat yhteensä 1 218 000 €, muo­dos­tuen kiinteistöpäällikön esittämistä rakennusinvestoinneista

845 000 € ja rehtorikunnan esittämistä irtaimistoinvestoinneista 373 000 €.

Investointien määrä ei saa ylittää poistojen määrää - talousarvion 2023 poistojen määrä on 1 311 600 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024-2025 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Investoinnit vuosille 2024-2025 esitetään hyväksyttäväksi vain suuntaa antavina. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden, investoinnit ja rahoitusosan esitetyssä muodossaan. Yhtymähallitus edellyttää, että vuoden 2023 talousarvio säilyy nollatuloksena tai ylijäämäisenä talousarviovuoden aikana tehtävissä osavuosisuunnitelmissa. Investoinnit eivät saa ylittää poistojen määrää.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.