Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 87


 

Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudella 2021-2025

 

Yhtymähallitus 26.09.2023 § 87  

363/00.00.01/2023  

 

 

 

 

Yh 23.11.2021 § 88

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kuntayhtymässä voi olla neuvottelukuntia. Neuvottelukuntien määrästä ja kokoonpanosta päättää yhtymähallitus.

 

Yhtymähallitus on aikaisemmin päättänyt, että neuvottelukunnassa työelämää edustavat tarpeellinen määrä alan työnantajan esittämiä edustajia ja oppilaitosta edustavat rehtori, apulaisrehtori ja/tai koulutuspäällikkö sekä opettajat. Neuvottelukunnissa on myös opiskelijoiden edustus. Neuvottelukuntien kokoonpanossa tulee huomioida laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/607 (muutettu 2021/657).

 

Neuvottelukunta edustaa yhtä tai useampia kuntayhtymän opintoaloja tai lukiokoulutusta, työelämää sekä opetuksen kehittämisessä keskeistä asiantuntemusta.

 

Neuvottelukunta:

-ennakoi edustamansa alan/alojen nuorten ja aikuisten koulutustarpeita ja tekee pedagogiselle rehtorille esityksiä koulutuksen suuntaamisesta ja kehittämisestä

-osallistuu edustamansa alan/alojen koulutuksen laatu- ja arviointityöhön

-seuraa edustamansa alan/alojen koulutuksen opetusryhmien kokoja, koulutuksen aloituksia ja opetuksen toteuttamista ja tekee niihin liittyviä ehdotuksia pedagogiselle rehtorille

-antaa pyydettäessä kuntayhtymälle lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa ja seuraa alan kehitystä

 

Puheenjohtaja valitaan työelämän edustajista. Pöytäkirjaa kokouksista pitää lukion rehtori, ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori tai hänen määräämänsä koulutuspäällikkö.

 

Pedagoginen rehtori on lukion rehtoria ja ammatillisen koulutuksen apulaisrehtoreita kuultuaan laatinut kuntayhtymäjohtajalle ehdotuksen neuvottelukunnista ja niiden jäsenistä. Neuvottelukuntia ehdotetaan 24 ja niihin jäseniä yhteensä 214, joista 103 edustaa työelämää ja loput opettajia/koulutuspäälliköitä ja opiskelijoita. Ehdotus neuvottelukunnista ja niiden jäsenistä on esityslistan liitteenä.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan yhtymähallitus voi delegoida sille määrättyjä tehtäviä ja ratkaisuvaltaa osittain tai kokonaan muulle toimielimelle tai alaisilleen viranhaltijoille. Koska ammatillisissa neuvottelukunnissa on myös opiskelijajäseniä ja koska neuvotteluntien jäsenissä tapahtuu yleensä muutoksia toimikauden aikana, on perusteltua, että yhtymähallitus delegoi muutoksista päättämisen kuntayhtymäjohtajalle.

 

Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää valita 1.12.2021 alkaen ammatillisiin neuvottelukuntiin esityslistan liitteenä esitetyt jäsenet valtuustokaudelle 2021-2025.

Yhtymähallitus päättää, että neuvottelukuntien jäsenissä tapahtuvista muutoksista päättää kuntayhtymäjohtaja.

 

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen VHP 33/2022

 

Työelämätoimikuntien 2021 - 2025 jäsenten muutokset 1.8.2022 alkaen

 

Selostus

Yhtymähallitus on 23.11.2021 kokouksessa § 88 valinnut

koulutuskuntayhtymän ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet.

Yhtymähallitus päätti, että neuvottelukuntien jäsenten muutoksista

päättää kuntayhtymäjohtaja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos

yhtymähallituksen valitsema jäsen ei jatka neuvottelukunnan jäsenenä,

kuntayhtymäjohtaja myöntää eron jäsenyydestä ja tarvittaessa valitsee

eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen.

 

Neuvottelukuntien sihteereinä toimivat pääsääntöisesti alojen

koulutuspäälliköt. Koulutuspäälliköt ovat tehneet kuntayhtymäjohtajalle

esityksen eronneista jäsenistä ja esityksen tilalle valittavista uusista

jäsenistä. Koulutuspäälliköiden esitys on kuntayhtymäjohtajan päätöksen

liitteenä.

 

Päätös ja sen perustelut

Kuntayhtymäjohtaja päättää myöntää liitteessä mainittujen ammatillisten neuvottelukuntien kohdalla eron jäsenille, joiden kohdalla on merkintä POIS. Lisäksi kuntayhtymäjohtaja päättää valita liitteessä mainitut henkilöt, joiden kohdalla on maininta TILALLE, eronneiden tilalle. Mikäli työelämäedustajan kohdalla on työnantaja muuttunut, on tästä maininta liitteessä.

 

Tämä päätös tulee taannehtivasti voimaan 1.8.2022 alkaen.

Päätös perustuu hallintosäännön 19 §:ään, jonka perusteella

yhtymähallitus voi delegoida sille määrättyä ratkaisuvaltaa osittain tai

kokonaan alaiselleen viranhaltijalle sekä yhtymähallituksen päätökseen

23.11.2021 § 88.

 

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.8.2023 tuli voimaan uusittu hallintosääntö.

 

Uusitun hallintosääntö 20 § määrittää neuvottelunnasta seuraavaa:

Kuntayhtymässä voi olla neuvottelukuntia. Neuvottelukunnassa on enintään 7 jäsentä, joista neljä edustaa työnantajia, yksi opiskelijoita, yksi opettajia ja yksi koulutuspäällikköjä. Monialaisessa neuvottelukunnassa voi olla enintään yhdeksän jäsentä, joista kuusi edustaa alojen työnantajia. Neuvottelukunnan jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.  Neuvottelukuntien määrästä ja kokoonpanosta päättää

yhtymähallitus.

 

Neuvottelukunta edustaa yhtä tai useampia kuntayhtymän opintoaloja tai lukiokoulutusta, työelämää sekä opetuksen kehittämisessä keskeistä asiantuntemusta.

 

Neuvottelukunnan tehtävät

- ennakoi edustamansa alan/alojen oppimisen koulutustarpeita ja tekee rehtorille esityksiä koulutuksen suuntaamisesta ja kehittämisestä

- osallistuu edustamansa alan/alojen koulutuksen laatu- ja arviointityöhön

- seuraa edustamansa alan/alojen koulutuksen opetusryhmien kokoja, koulutuksen aloituksia ja opetuksen toteuttamista ja tekee niihin liittyviä ehdotuksia rehtorille

- antaa pyydettäessä kuntayhtymälle lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa ja seuraa alan kehitystä.

 

Puheenjohtaja valitaan työelämän edustajista. Pöytäkirjaa pitää koulutuspäällikkö, lukion rehtori tai heidän määräämänsä neuvottelukunnan opettajajäsen.

 

Neuvottelukuntien kokoonpanot ja henkilömäärät ovat vaihdelleet toimipaikoittain ja aloittain suuresti. Nyt kun uusi hallintosääntö asettaa niihin tarkat rajaukset, on syytä uusia jokaisen neuvottelukunnan kokoonpano hallintosäännön mukaiseksi. Jokaisen yksittäisen neuvottelukunnan kokoonpanon kohdalla ei lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/607 (muutettu 2021/657) pystytä täysin huomioimaan, mutta kokonaisuudessa tuo huomioidaan. Uusien neuvottelukuntien kokoonpanot esitellään erillisellä liitteellä kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää valita 1.10.2023 alkaen ammatillisiin neuvottelukuntiin esityslistan liitteenä kokouksessa esitetyt jäsenet valtuustokaudelle 2021-2025. Yhtymähallitus päättää, että neuvottelukuntien jäsenissä tapahtuvista muutoksista päättää johtava rehtori.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.