Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 76


Liite 9 Välitilinpäätös 30.6.2023_OVS 2

 

Osavuosisuunnitelma 2/2023

 

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 76  

319/02.02.04/2023  

 

 

 

 

Hallintosäännön 47 §:n 1 kohdan mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa vastuualueille sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman sekä kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

 

Hallintosäännön 47 §:n 2 kohdan mukaan yhtymähallitus hyväksyy suun- nittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet sekä talousarvioon perustu- vat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmaan perustuvat investointi kohteet.

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymähallitus seuraa talouden toteu- tumista kuukausittain.

 

Hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle siten, että yhtymävaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilin- päätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

 

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi- minnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutos esityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

 

Yhtymähallitus on 29.11.2022 § 100 hyväksynyt vuotta 2023 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2024. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion 13.12.2022 § 18.

 

Osavuosisuunnitelma 2 mukaan toimintatuotot ovat 23 969 700 euroa eli 2 559 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 630 600 euroa, joka on 921 500 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 2 näyttää ylijäämää 1 920 200 euroa kun talousarvion ylijäämä oli 385 600 euroa. OVS1 näytti ylijäämää 1 727 800 eli osavuosisuunnitelmien 1 ja 2 välillä ei ole tapahtunut suurta muutosta.

 

 

Valtionosuuksien määrä kuluvana vuonna on ministeriön päätöksen mukaan seuraava:

 

Lukiokoulutus      1 460 438 €

Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus  13 002 381 €

Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus    4 534 797 €

Vaikuttavuusrahoitus    2 274 804 €

Yhteensä    21 272 420 €

 

Ensimmäisessä vuoden 2023 lisäsuoritepäätöksessä kuntayhtymä sai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 69 004 €.

 

 

Valtionosuus on lopullinen, eikä siihen nykyjärjestelmässä ole takaisinperintää.

 

Talousarvio on sitova valtuustoon nähden tasoilla:

- kuntayhtymän yhteiset

- opetus

- rahoitus

- rakennusinvestoinnit

- irtaimistoinvestoinnit

 

Investointisuunnitelman määrärahoja on rakennuttamisen osalta tarkistettu ja kokonaissumma on 95 000 euroa suurempi kuin osavuosi-suunnitelmassa 1. Irtaimistoinvestointien määrärahoja tarkistettiin myös ja niiden osalta kasvua on 26 000 € verrattuna osavuosisuunnitelma 1:een. Lisämääräraha-anomukset tehdään syksyn osavuotissuunnitelmassa.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosisuunnitelman 2/2023 ja siinä talousarvion käyttötalouteen ja investointeihin esitetyt muutokset. Valtuustotason muutokset esitetään valtuustolle osavuotissuunnitelma 3:ssa.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lukion osalta tallennusvirheet toimintakuluihin ja toimintatuottoihin korjataan OVS3:n yhteydessä.