Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 58


Liite 2 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023 lopullinen

 

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023

 

Yhtymähallitus 30.05.2023 § 58  

214/01.00.02/2023  

 

 

 

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 2007/449 4 a §:ssä todetaan, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Laki koskee myös kuntayhtymiä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

 

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;

5) suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin;

2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

 

Kunnalla ja kuntayhtymällä on mahdollista hakemuksesta saada taloudellista kannustetta henkilöstökoulutuksen toteuttamiseen. Tästä on säädetty lailla koulutuksen korvaamisesta 2013/1140. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman.

 

Koulutuskorvausta haetaan Työllisyysrahastolta. Hakemus on jätettävä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Koulutuskorvausta voi hakea vain koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Koulutuskorvausta voi saada vuodessa enintään 3 koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta.

 

Kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä.

 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa kokouksessaan 22.5.2023.

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.