Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 26


Liite 1 Tilinpäätös 2022 asiakirja

 

Tilinpäätös 2022

 

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 26  

48/02.02.05/2023  

 

 

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen/yhtymähallituksen on laa- dittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilin-tarkastajien tulee tarkastaa tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuustoon käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kuntalain mukaan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymäjohtaja.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslas- kelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpää- tökseen. Tätä varten tarvittavat tiedot on toimitettu peruskunnillemme helmikuun puolenvälin jälkeen.

 

Kuntalain 115 pykälän mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta  kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa on myös tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Tilinpäätöksen 2022 laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta sekä yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen laatimisesta. Kirjanpidon mukaan kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2022 yhteensä 23 293 272,01 euroa (ed.v. 21 088 946,42 euroa), toimintakulut  19 757 797,94 euroa (ed.v. 19 246 194,97euroa), toimintakate  3 535 474,07 euroa (ed.v. 1 842 751,45 euroa), vuosikate 3 518 171,56 euroa (ed.v. 1 842 780,46 euroa), poistot 1 404 506,40 euroa (ed.v. 1 332 591,57  euroa) ja ylijäämä 2 112 343,45 euroa (ed.v. 508 547,83 euroa).

 

Investoinnit olivat yhteensä  1 297 656,02 euroa (ed.v. netto 1 019 685,46 euroa), josta rakennusinvestoinnit 852 354,64 euroa, irtamistoinvestoinnit 445 301,38 euroa.

 

Vuosikate kertoo, paljonko vuoden tulorahoituksesta jää investointeihin, poistoihin, lainan lyhennyksiin tai kassan vahvistamiseen ja sijoituksiin. Kuntayhtymän vuotuisen tasapainon osoittaa tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämä.

 

Konsernilaskelmissa on mukana Lounais-Suomen koulutus Oy:n talousluvut. Lounais-Suomen koulutus Oy:n liikevaihto 2022 oli 55 080,58 euroa (ed. vuosi 11 445,72 €). Yhtiön tulos oli voitollinen 19 742,38 euroa (edellinen vuosi tappiollinen - 11 347,84 euroa).

 

Kuntayhtymän tilinpäätös konsernilaskelmineen 2022 on esityslistan liitteenä.

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 2 112 343,45 euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Yhtymähallitus ja vs. kuntayhtymäjohtaja allekirjoittavat sähköisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja yhtymähallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhtymähallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tilinpäätöskirjaan tehdään tekniset korjaukset sivulle 1 kuntien syntyvyyslukuihin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pedagoginen rehtori Petri Lähde osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan, mutta poistui ennen päätöksen tekoa.