Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.novida.fi:443/D10Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 93


Liite 1 OVS 3

 

Osavuosisuunnitelma 3/2022

 

Yhtymähallitus 25.10.2022 § 93  

48/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Hallintosäännön 47 §:n 1 kohdan mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousar­vi­os­sa vastuualueille sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttä­mät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman se­kä kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tu­lo­ar­vio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

 

Hallintosäännön 47 §:n 2 kohdan mukaan yhtymähallitus hyväksyy suun­nit­te­lu­ke­hyk­set ja talousarvion laadintaohjeet sekä talousarvioon pe­rus­tu­vat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmaan perustuvat in­ves­toin­ti­koh­teet.

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yhtymähallitus seuraa talouden to­teu­tu­mis­ta kuukausittain. Yhtymähallitus on 26.3.2019 kokouksessa § 30 päät­­nyt, että kuntayhtymässä siirrytään neljännesvuosiraportointiin yh­ty­­hal­li­tuk­sel­le. Kuukausittainen seuranta toteutetaan hallituksen kokousten tiedoksiantoasioiden yhteydessä.

 

Hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi­tet­­vä yhtymävaltuustolle siten, että yhtymävaltuusto ehtii käsitellä muu­tos­eh­do­tuk­set talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen ta­lous­ar­vion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Ti­lin­pää­tök­sen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voi enää tehdä ta­lous­ar­vion muutosehdotusta.

 

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi­min­nan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muu­tos­esi­tyk­ses­sä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

 

Osavuotissuunnitelma 1/2022 on hyväksytty yhtymähallituksessa 26.4.2022 § 38 sekä yhtymävaltuustossa 14.6.2022 § 8 ja osavuotissuunnitelma 2/2022 välitilinpäätöksen yhteydessä yhtymähallituksessa 30.8.2022 § 72.

 

Osavuosisuunnitelma 3 mukaan toimintatuotot ovat 22 557 300 euroa eli

2 735 250 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 150 500 euroa, joka on 1 659 550 euroa enemmän kuin talousarviossa. Osa­vuo­si­suun­ni­tel­ma 3 näyttää ylijäämää 1 031 600 euroa, kun talousarvion ylijäämä oli 6 700 euroa. Toteutuma syyskuun osalta on ylijäämäinen 1 266 749 euroa. Loppuvuoden toimintakuluihin tulee vaikuttamaan kuntayhtymän käyttämän sähköenergian hinnan merkittävä korotus kuluvan vuoden kolmelta viimeiseltä kuukaudelta, mikä tulee heikentämään mahdollista ylijäämää.

 

Talousarvio on sitova valtuustoon nähden tasoilla:

 

-

kuntayhtymän yhteiset

-

opetus

-

rahoitus

-

rakennusinvestoinnit

-

irtaimistoinvestoinnit

 

Investointisuunnitelmaan on korjausrakentamisen osalta suunniteltu käytettävän ovs 3:ssa saman verran rahaa kuin ovs 2:ssa. Irtaimistoinvestoinneissa ei myöskään ole muutosta verrattuna OVS2:een. Osavuosisuunnitelma 3 on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosisuunnitelman 3/2022 ja siinä talousarvion käyttötalouteen ja investointeihin esitetyt muutokset ja tehdä käyttötalouden ja investointien osalta esitykset valtuustolle osavuosisuunnitelma 3/2022 perusteella.

Yhtymävaltuuston päätöksen mukaan investoinnit eivät saa ylittää poistojen määrää, mikä tulee valmistelijoiden huomioida loppuvuoden toteutuksia tehtäessä. Viranhaltijoiden on loppuvuoden osalta huolehdittava, että tilikauden tulos on nollatulos tai ylijäämäinen.

 

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.